20 C
Amritsar
Friday, March 24, 2023

ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-ਅੇਨ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਵਿਜਨਾ ਭਾਰਤੀ (ਵਿਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਟ

Must read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 24 ਮਈ (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ)  -ਵਗਿਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕਿ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਊਿਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਕਮਨਿੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਸਿੋਰਸਜਿ਼ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-ਅੇਨ.ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਵਜਿਨਾ ਭਾਰਤੀ (ਵਭਿਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਥੀਮੈਟਕਿ ਲੂਨੀ-ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ ਜਸਿ ਵਚਿ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕਿਰਮ ਸੰਮਤ 2078 (2021-22) ਚਤਿਰ ਪ੍ਰਤਪਿਦਾ ਭਾਵ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਵਸਿਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਨਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਆਿਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜਸਪਾਲ ਸੰਿਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਹਿਾ ਹੈ ਕ ਿਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਿਛੇ ਵਗਿਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਚਿ ਪ੍ਰਚਲਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਸਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਰਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰੀ ਨੰੁ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਿਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਵਭਿਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਆਿਂ ਕਹਿਾ ਕ ਿਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗਆਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਸਿਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਆਿਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਵਖਿੇ ਵਗਿਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵੱਿਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਕਯਿੂ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਵਗਿ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕ ਿਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਗਆਿਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਗਿਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਚਕਿਿਤਸਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਲਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਆਿਨ ਵਚਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆਿ ਹੈ। ਵਗਿਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਅਜਹਿੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਆਿਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਗਿਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਥੀਮੈਟਕਿ ਵਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸ਼ਿਾ ੱਭੋਜਨ ਇਕ ਦਵਾਈ’ ਉਪਰੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਸ਼ਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਰੀਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਹਿਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਉਿਂਕ ਿਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਣਿ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕ ਿਇਹ ਇੱਕ ਲੂਨੀ-ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕ ਿਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ “ਤਥਿੀ” ਅਤੇ “ਪਕਸ਼” ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਗਿਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਾਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਕਿ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਵਰਧਕ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਆਿਨ ਵਚਿ ਰੱਖਦਆਿਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ “ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ” ਐਲਾਨਆਿ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਿਚ, ਕੈਲੰਡਰ ਵੱਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਪੌਸ਼ਟਕਿ ਅਤੇ ਚਕਿਿਤਸਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜੱਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆਿ ਹੈ। ਨਯਿਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਿ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਵਿੇਂ ਕ ਿਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤਉਿਹਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਗਿਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਨਿ, ਆਦ ਿਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਚਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੀਵਾਨ ਸ਼ਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article