ਕੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ?

8

ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਊਕੋਮਿਰਕੋਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਕੋਮਿਰਕੋਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਹੋਣ ਆਦਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Italian Trulli